0oC - +50oC

Nhiệt độ môi trường làm việc máy hoạt động tốt: 0oC – +50oC.

Showing all 4 results

Call Now Button