Tiếp xúc

Sử dụng cặp nhiệt điện (thermocouple) tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt để lấy thông tin nhiệt độ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Call Now Button